Jesteś tutaj:-, LTE, Newsy, Play, Plus, Prawo, Rynek-WSA oddalił skargę Plusa o unieważnienie przetargu 1800 MHz

WSA oddalił skargę Plusa o unieważnienie przetargu 1800 MHz

W dniu 30 sierpnia 2016 r. WSA w Warszawie rozpoznał sprawę ze skargi spółki pod firmą Polkomtel, (Plus) na decyzję Prezesa UKE w przedmiocie dokonania rezerwacji częstotliwości z zakresu 1800 MHz przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej na rzecz P4 (Play). WSA w Warszawie oddalił skargę Polkomtela w całości.

W ustnych motywach uzasadnienia WSA w Warszawie wskazał, że postępowanie o unieważnienie przetargu nie stanowi prejudykatu w sprawie dotyczącej rezerwacji częstotliwości dla podmiotu wyłonionego w tym przetargu. Postępowania te mogą toczyć się równolegle i nie są od siebie zależne, o czym świadczą w szczególności wskazane w ustawie – Prawo telekomunikacyjne terminy na składanie wniosków o rezerwację częstotliwości oraz wniosków o unieważnienie przetargu, jak również przewidziana w art. 118d ust. 7 ustawy – Prawo telekomunikacyjne możliwość wznowienia postępowania w sprawie rezerwacji częstotliwości dokonanej po przeprowadzeniu tego przetargu w razie zmiany wyników przetargu będącej konsekwencją unieważnienia przetargu.

Wobec powyższego Prezes UKE nie miał obowiązku zawieszenia postępowania w sprawie rezerwacji częstotliwości do czasu rozpoznania sprawy dotyczącej unieważnienia przetargu. Ukształtowane orzecznictwo sądowe dopuszcza bowiem równoległe prowadzenie tych postępowań stojąc na stanowisku, że nie są one ze sobą powiązane w takim stopniu, aby postepowanie w sprawie unieważnienia przetargu stanowiło zagadnienie wstępne w sprawie
o rezerwację częstotliwości.

Zdaniem WSA w Warszawie Prezes UKE w sposób przekonywujący uzasadnił konieczność nadania decyzji z dnia 14 czerwca 2013 r. nr DZC-WAP-5174-2/13(236) rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na wyjątkowo ważny interes strony (co wynika z powiązania terminu doręczenia decyzji o rezerwacji częstotliwości z zobowiązaniem podmiotu, na którego rzecz nastąpiła rezerwacja do realizacji podjętych w trakcie przetargu zobowiązań) oraz ze względu na interes społeczny (który przejawia się w potrzebie uruchomienia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym).

Odnosząc się do kolejnego zarzutu skargi Polkomtel WSA w Warszawie wskazał, że przywoływany przez Polkomtel przepis art. 123 ust. 8 ustawy – Prawo telekomunikacyjne nie znajdował w niniejszej sprawie zastosowania, gdyż odmowa udzielenia rezerwacji pozostałym podmiotom, które o to wnioskowały nastąpiła z powodu innych okoliczności niż okoliczności związane z zagrożeniem obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego. WSA w Warszawie wskazał, że Prezes UKE nie miał obowiązku wystąpienia w toku postępowania rezerwacyjnego do Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu. Była to dodatkowa czynność dokonana przez Prezesa UKE w toku postępowania nie mająca jednak wpływu na rozstrzygnięcie sprawy.

W ocenie WSA w Warszawie działanie Prezesa UKE polegające na odmowie połączenia wszystkich spraw rezerwacyjnych z zakresu 1800 MHz do wspólnego rozpoznania było zgodne z art. 118c ust. 3 ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z tym przepisem jeżeli przedmiotem przetargu była więcej niż jedna rezerwacja, Prezes UKE prowadzi odrębne postępowanie dla każdej z tych rezerwacji. Jak wskazał WSA w Warszawie przepis ten stanowi przepis szczególny w stosunku do przepisu art. 62 kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącego możliwości przeprowadzenia rozprawy. WSA w Warszawie dodał przy tym, że w świetle przepisu art. 62 kodeksu postępowania administracyjnego przeprowadzenie rozprawy administracyjnej nie jest obligatoryjne, ale fakultatywne.

W ocenie WSA w Warszawie nie zostały również spełnione przesłanki określone
w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego do przeprowadzenia rozprawy administracyjnej w toku postępowania administracyjnego, o co wnioskował Polkomtel.

WSA w Warszawie uzasadniając wyrok wskazał, że Prezes UKE w sposób szczegółowy i obszerny wyjaśnił w uzasadnieniu decyzji przesłanki przydziału rezerwacji.

W ocenie WSA w Warszawie Prezes UKE prawidłowo zobowiązał wnioskodawców o dokonanie powiązania ofert przetargowych z wnioskami o rezerwację częstotliwości. Prawidłowość takiego działania Prezesa UKE wynika z systematyki ustawy – Prawo telekomunikacyjne, jak również została potwierdzona w orzecznictwie sądowym.

WSA w Warszawie za niezasadny uznał również zarzut Polkomtel dotyczący braku przeprowadzenia konsultacji międzynarodowych. Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału oraz uzasadnienia decyzji konsultacje te odbyły się.

Odnosząc się do podniesionego w skardze zarzutu przewlekłego prowadzenia postępowania przez Prezesa UKE w sprawie rezerwacji częstotliwości WSA w Warszawie zauważył, że postępowanie trwało rzeczywiście długo oraz, że organ musi przestrzegać zasady szybkości postępowania oraz zasady zaufania obywateli do organów administracji. Jednakże przewlekłość postępowania nie jest przedmiotem niniejszego postępowania i kwestia ta nie może być w nim rozpoznawana, ale mogłaby ewentualnie stanowić przedmiot odrębnej skargi.

Mając powyższe na uwadze WSA w Warszawie wskazał, że nie doszło do naruszenia przez Prezesa UKE przy wydawaniu decyzji przepisów prawa materialnego ani kwalifikowanych naruszeń przepisów postępowania, w związku z czym skargę należało oddalić.

Wyrok jest nie prawomocny.

źródło: UKE

KanAutor |2016-08-31T16:29:10+02:0031 sierpnia 2016 16:29|Kategorie: Internet mobilny, LTE, Newsy, Play, Plus, Prawo, Rynek|Tagi: , , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Iwan 23 września 2016 w 09:53 - Odpowiedz

    A ciekawostka jest taka, że pomimo że Polkomtel odpuścił tę licytację, to jednak wciąż mają największy zasięg i najlepsze parametry netu…

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.