Jesteś tutaj:-, Rynek, Top7, Wydarzenia-Bank Pocztowy zanotowal najwyższy od 4 lat zysk netto

Bank Pocztowy zanotowal najwyższy od 4 lat zysk netto

W 2019 r. Bank Pocztowy wypracował najwyższy od czterech lat zysk netto wynoszący 18,9 mln zł, wyższy o 168,9% niż rok wcześniej. Tak istotną poprawę Bank osiągnął mimo nałożonej na cały sektor bankowy wyrokiem TSUE konieczności zawiązania rezerw na zwrot prowizji pobranych od klientów z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów. Jednocześnie Bank dokonał radykalnej poprawy jakości portfela kredytowego, co obrazuje obniżenie kosztów ryzyka o 26% r/r. Warto też zaznaczyć, że po raz pierwszy w 30-letniej historii Banku, suma bilansowa przekroczyła poziom 8 mld złotych.

  • najwyższy od czterech lat zysk netto
  • radykalna poprawa jakości portfela kredytowego
  • po raz pierwszy w 30-letniej historii suma bilansowa przekroczyła 8 mld zł
  • wzrost sprzedaży kredytów we wszystkich segmentach
  • 2019 r. to okres „rewolucji technologicznej” w Banku
  • Bank z powodu pandemii wprowadza wakacje kredytowe dla swoich klientów
  • nowe linie kredytowe m.in. dla rolników wsparciem w czasie pandemii i po jej ustaniu

Wygenerowane wyniki to efekt decyzji zarządczych, które zoptymalizowały wiele procesów wewnętrznych Banku, doprowadziły do intensyfikacji sprzedaży, rozwoju technologicznego oraz poprawy jakości portfela kredytowego. Jeszcze kilka tygodni temuZarząd Banku planował w 2020 r. poprawę wyniku, szczególnie w zakresie rentowności i jakości portfela kredytowego. Obecnie ze względu na panującą w Polsce pandemię, aktualizowane są prognozy rozwoju w okresie krótkoterminowym. Bazując jednak m.in. na analizie uruchamianych właśnie instrumentów wsparcia Bank w ciągu kilku najbliższych miesięcy wprowadzi nowe linie kredytowe wpierając działalność między innymi rolników – nie tylko w czasie pandemii, lecz także po jej ustaniu.

 

Najlepiej od czterech lat

W 2019 r. Bank Pocztowy wypracował 18,9 mln zł zysku netto, osiągając poziom najwyższy od czterech lat, o 11,9 mln zł, tj. o 168,9% wyższy w porównaniu do 2018 r. (w ujęciu jednostkowym) oraz wyższy niż zapisany w strategicznym planie finansowym na 2019 r. Gdyby nie konieczność utworzenia rezerw na tzw. małe TSUE przez wszystkie banki w Polsce, zysk netto Banku byłby wyższy dodatkowo o ponad 12,2 mln zł. Wynik finansowy brutto kształtował się na poziomie 32,3 mln zł i w porównaniu do 2018 r. w ujęciu jednostkowym wzrósł o 17,9 mln zł, tj. o 124,5%. Istotny wzrost zysku netto Banku Pocztowego wpłynął na wyższy poziom wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE netto), który na koniec 2019 r. osiągnął poziom 3,2%, czyli był o  2,1 p.p. wyższy niż na koniec 2018 r.

 

Rok 2019 to dla Banku Pocztowego jeden z najlepszych okresów w ciągu ostatnich paru lat, chociaż nie ukrywam, że jest jeszcze wyraźne pole do wzrostu i konieczność poprawy podstawowych wskaźników. W ubiegłym roku zdecydowanie poprawiliśmy jakość portfela kredytowego, rentowność, zwiększyliśmy akcję kredytową, pogłębiliśmy współpracę z Pocztą Polską, a Bank przeszedł prawdziwą rewolucję technologiczną, udostępniając swoim klientom sporo nowych usług. Rozwijamy się zgodnie z przyjętą strategią, choć muszę przyznać, że wygenerowane wyniki wyraźnie w całym roku przekroczyły nasze wcześniejsze plany. Obserwowana poprawa kondycji finansowej świadczy o skuteczności naszych decyzji i stanowi dobrą podstawę do potencjalnego dynamicznego rozwoju w kolejnych latach. Pracujemy nad aktualizacją krótkoterminowej strategii przy uwzględnieniu wpływu obecnie funkcjonującego stanu epidemii jak i zawirowań makroekonomicznych z niej wynikających –  komentuje Robert Kuraszkiewicz, Prezes Banku Pocztowego.

 

Odnotowany przez Bank Pocztowy wynik na działalności bankowej wzrósł w porównaniu do ubiegłego roku do 333,2 mln zł, głównie dzięki wzrostowi wyniku z tytułu odsetek, który w 2019 r. stanowił główne źródło dochodów Banku, wyniósł 263,3mln zł i był wyższy o 1,9% r/r. Wzrostowi dochodów z działalności operacyjnej (o 4,2% r/r) towarzyszyło skuteczne obniżanie kosztów działania (o 2,4% r/r), w efekcie czego poprawie, względem roku poprzedniego, uległa relacja kosztów do dochodów (C/I), wynosząc na koniec 2019 r. 69,5%. Suma bilansowa Banku w 2019 r. wzrosła o 443,4 mln zł (5,9% r/r) w porównaniu do 2018 r. i po raz pierwszy w 30-letniej historii Banku, wg. stanu na 31.12.2019 r., przekroczyła poziom 8,0  mld zł. Współczynnik wypłacalności wynosił 16,6%, a Tier 1 ukształtował się na poziomie 14,0%.

Saldo kredytów i pożyczek udzielonych klientom przez Bank Pocztowy wzrosło na koniec roku do poziomu 5,1 mld zł, czyli o 345,7 mln zł w porównaniu ze stanem na 31.12.2018 r. Oznacza to, że  wartość głównego elementu aktywów Banku, tj. wartość sald kapitałowych dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom, w całości aktywów Banku wzrosła do 63,9% wobec 63,1% na koniec 2018 r. Wzrost sprzedaży można było zaobserwować we wszystkich segmentach. Należności kredytowe Banku od klientów detalicznych wyniosły łącznie 4 631,5 mln zł i były o 3% wyższe niż na koniec 2018 r., przy czym wzakresie kredytów hipotecznych wzrost ten osiągnął poziom 7,2%.Z kolei należności kredytowe od klientów instytucjonalnych wyniosły łącznie 902 mln zł, czyli były o 24,6% wyższe niż na koniec 2018 r.

 

Radykalna poprawa jakości portfela kredytowego

W 2019 r. Bank dokonał radykalnej poprawy w obszarze jakości portfela kredytowego.  Dla portfela gotówkowego skutecznie zmniejszono średnią miesięczną kwotę wejść do portfela złych kredytów
o ponad 28%, co, w połączeniu ze sprzedażą części portfela niepracującego, spowodowało  obniżenie wskaźnika NPL do poziomu 9,8% na koniec 2019 r. z najwyższego poziomu 14,1% odnotowanego w listopadzie 2018 r (13,6% w grudniu 2018 r.). Wysoki wyjściowy poziom NPL w dużej mierze wynikał z niskiej jakości portfela kredytów z lat 2013-2015. W efekcie skutecznego zarządzania ryzykiem tego obszaru, koszt ryzyka dla całego portfela kredytowego odnotował niespotykany na rynku spadek o blisko 26% r/r, kształtując się na koniec 2019 r. na poziomie 1,12%. W pierwszych miesiącach 2020 r. udział portfela niepracującego Banku Pocztowego odnotowywał konsekwentnie trend spadkowy.

 

Rozwój oferty – bank bardziej cyfrowy

W 2019 r. Bank Pocztowy podejmował liczne inicjatywy aktywizujące sprzedaż, m.in. wprowadził do oferty kredytu gotówkowego nowe promocje cenowe oparte na stałej cenie oraz przygotował dedykowaną ofertę w zakresie kredytów na preferencyjnych warunkach dla pracowników sfery budżetowej (m.in. policjanci, żołnierze, pracownicy Poczty Polskiej, nauczyciele, lekarze i pielęgniarki czy osoby zatrudnione w publicznych urzędach). Najistotniejsze jednak, w opinii Zarządu, były działania realizowane w ramach strategii udostępniania klientom coraz bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań i usług. Najważniejszym wydarzeniem było umożliwienie wszystkim Klientom korzystania z aplikacji mobilnej i internetowej EnveloBank oraz wdrożenie całego spektrum płatności mobilnych – Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay.

  

Efekt synergii

Rok 2019 był dla Banku Pocztowego również rokiem zacieśnienia współpracy z Pocztą Polską, większościowym Akcjonariuszem Banku. W minionych miesiącach coraz bardziej widoczny był efekt synergii między innymi na poziomie wspólnych projektów. W efekcie współpracy w ramach konsorcjum z wiodącą rolą Banku Pocztowego w zakresie terminalizacji i rozwoju płatności bezgotówkowych w Urzędach Pocztowych, w 2019 roku o 28% wzrosła liczba transakcji kartą w placówkach Poczty Polskiej, a ich wartość wyniosła 1,3 mld zł. Przede wszystkim jednak w 2019 roku Bank Pocztowy odnotował wzrost sprzedaży produktów bankowych przez pracowników Poczty Polskiej, co obrazuje15% roczna dynamikasprzedaży kredytów konsumpcyjnych za pośrednictwem tego kanału w 2019 roku.

 

Nowe dedykowane linie kredytowe wsparciem w czasach pandemii 

Analizując obecną sytuację ekonomiczną i biorąc pod uwagę różne scenariusze jej wpływu  na wybrane sektory Zarząd Banku podjął decyzję o uruchomieniu nowych dedykowanych linii kredytowych dla podmiotów, które mogą zostać dotknięte potencjalnym kryzysem bardziej niż inne grupy zawodowe. Jeszcze w I półroczu 2020 r. ma zostać uruchomiona przez bank oferta dla agrobiznesu. Rolnicy będą mogli skorzystać z takich produktów jak depozyty, kredyty inwestycyjne i obrotowe oraz gwarancje BGKFGR.

 

W najbliższym czasie planujemy podjąć działania, które będą wspierać grupy zawodowe zagrożone negatywnym wpływem pandemii. Podjęliśmy decyzję o uruchomieniu dedykowanych linii kredytowych dla rolników i  małych firm działających w tym sektorze. Mam nadzieję, że wsparcie w postaci realnych środków pieniężnych pomoże im przetrwać te ciężkie czasy, ale będzie też atrakcyjną propozycją po ustaniu sytuacji nadzwyczajnej dodaje Robert Kuraszkiewicz, Prezes Banku Pocztowego.

 

Powyższe działania są jednoczesne zgodne z realizowaną strategią zakładającą rozwój Banku na trzech płaszczyznach. Bank systematycznie staje się instytucją coraz „bardziej pocztową”, „bardziej biznesowa” oraz „bardziej cyfrową”.   W ramach jej realizacji w 2020 r. m.in. zakończy proces migracji klientów korzystających z bankowości internetowej Pocztowy24 do platformy cyfrowej EnveloBank, która, jak podkreśla Zarząd, ma docelowo stać się rozbudowanym e-marketem usług finansowo-pocztowych.  Bank planuje także dalszy rozwój oferty w zakresie płatności mobilnych, czego wyrazem jest planowane na II kw. 2020 r. wprowadzenie BLIKa, czy wygodnych płatności za przejazd autostradami AutoPay. Natomiast w planach na III kw. 2020 r. Bank ma m.in. udostępnienie procesu zdalnego otwierania rachunku, bez wychodzenia z domu.  W IV kw. 2020 r. Bank Pocztowy planuje także działania mające na celu cyfryzację oferty ubezpieczeniowej oraz produktów inwestycyjnych.

 

Obecna sytuacja – minimalizacja ryzyka związanego z epidemią koronawirusa

W celu minimalizacji ryzyk związanych  z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa Prezes Zarządu Banku powołał specjalny zespół, który na bieżąco monitoruje sytuację w kraju i aktywnie reaguje na pojawiające się ryzyka i okoliczności. Dodatkowo, pracownikom Centrali, których charakter pracy na to pozwalał, polecono wykonywanie pracy w trybie zdalnym.

 

– Obecnie priorytetowo traktujemy przede wszystkim zdrowie naszych klientów i pracowników. Wszelkie wprowadzane procedury staramy się maksymalnie upraszczać i digitalizować, zachęcając przy tym do korzystania ze zdalnych kanałów komunikacji z Bankiem, jak infolinia, systemy bankowości internetowej czy czaty w kanałach social media. Wszystko w duchu działań profilaktycznych, mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zakażenia wirusem. W obecnej, trudnej, sytuacji warte jest jednak podkreślenia, że wiele rozwiązań, które wprowadziliśmy w trybie awaryjnym, tylko przyspieszyło nasze prace nad rozwojem cyfryzacji, czy też pracy w trybie zdalnym. Tym samym wiele z tych rozwiązań będzie wykorzystywanych w codziennej pracy w przyszłościmówi Robert Kuraszkiewicz, Prezes Banku Pocztowego.

 

Bank w ostatnich tygodniach, wprowadził szereg rozwiązań mających na celu dostosowanie modelu funkcjonowania placówek do obecnej sytuacji. Wyznaczone zostały specjalne, 1,5-metrowe, strefy bezpieczeństwa, a wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w żele antybakteryjne.

Warto podkreślić, że Bank jako jeden z pierwszych podmiotów na rynku, odpowiadając na apel Komisji Nadzoru Finansowego, podwyższył limit płatności dla transakcji zbliżeniowych bez konieczności podawania kodu PIN do 100 złotych.

W trosce o bezpieczeństwo finansowe swoich klientów, Bank umożliwił również zawieszenie na okres od 1 do 6 miesięcy spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, gotówkowych i hipotecznych oraz kredytów dla MSP.Autor |2020-03-31T09:11:39+02:0031 marca 2020 09:11|Kategorie: Newsy, Rynek, Top7, Wydarzenia|Tagi: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.