REKOMENDUJ | DO ULUBIONYCH | RSS | NEWSLETTER Nick: Hasło: ZAREJESTRUJ  
 

Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Telix.pl.
W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu Telix.pl. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2008 roku. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.telix.pl/regulamin.php

 1. Definicje

  Portal Telix.pl - Portal telekomunikacyjny, którego właścicielem jest firma MH. Internet wpisana do Ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta ST. Warszawy

  Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym Telix.pl.

  Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się - tj wpisaniu poprawnego loginu oraz hasła -  miejsce w Portalu, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Telix.pl może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Portalu.

  Profil - dostępne publicznie w Internecie miejsce na Portalu w którym publikowany jest  zbiór informacji zawierających zdjęcia, opisy oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika.

  Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji na Telix.pl.


  Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat Informacji publikowanych na Portalu bądź na temat Profilu Użytkownika wystawione poprzez innego zarejestrowanego bądź niezarejestrowanego Użytkownika Portalu.

  Prywatna Wiadomość - wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Portalu.


  Ban - Blokada nałożona na Użytkownika, który złamał zasady Regulaminu.
 2. Administracja Portalu - Zespół osób administrujący Portalem i kontrolujący treści udostępniane na Portalu Telix.pl.


 1. Zasady ogólne:
  1. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość :
   1. zmiany lub usunięcia swoich danych/zdjęć/filmów itp przy użyciu narzędzi dostępnych w Koncie.
  2. Niedozwolone jest :
   • używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
   • obrażanie innych osób,
   • promowania innych stron internetowych,
   • umieszczanie materiałów pornograficznych w jakiejkolwiek formie,
   • łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,
   • wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów.
  3. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Portalu, a w szczególności do zdjęć i filmów.
  4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
  5. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.
  6. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu Administracja portalu może zablokować na stałe Konto Użytkownika.
  7. Jeżeli Użytkownik posiada kilka kont, to blokada może zostać nadana na wszystkie jego konta.
  8. Administracja Portalu może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika w przypadku gdy niespełnianą one postanowień niniejszego Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.
 2. Rejestracja
  1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://www.telix.pl/rejestracja.php
  2. Użytkownikiem Portalu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.
  3. Dokonując rejestracji Portalu Telix.pl,  Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
  4. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) na Profilu Użytkownika.
  5. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Portalu, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
  6. Rejestrując się w Portalu Telix.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
  7. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Telix.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Telix.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
  8. Użytkownik rejestrując się i zakładając w ten sposób konto w Portalu Telix.pl zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika.
 3. Konto
  1. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
  2. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
  3. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane na stałe lub tymczasowo.
  4. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Administracja w ciągu kilku dni roboczych usunie konto. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
  5. Konto użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane w trybie przewidzianym w pkt V ust. 4 Regulaminu, nie może zostać usunięte.
  6. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób i na którym zostanie zamieszczone zdjęcie kilku osób.
  7. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
  8. Portal Telix.pl ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.
 4. Zdjęcia i Filmy
  1. Wstawiając zdjęcie/film do portalu Telix.pl, Użytkownik oświadcza, iż:
   • posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Serwisie,
   • zapewnia że służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania Portalowi Telix.pl licencji, zgód i zezwoleń, a wykonywanie tych praw przez Telix.pl.pl zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich..
  2. Administracja Portalu ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
  3. Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną przez automat na podany przy rejestracji adres e-mail po każdorazowym odrzuceniu zdjęcia/filmu poprzez Moderatora Serwisu.
  4. Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcie/film wstawione poprzez Użytkownika.
  5. Portal Telix.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Portalu zdjęć/filmów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
  6. Zarejestrowany Użytkownik może w każdym czasie dokonywać edycji (dodawać/usuwać) plików umieszczonych przez siebie w Portalu Telix.pl, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie funkcjonalnością Portalu Telix.pl, przy czym usunięcie danego pliku nie musi powodować automatycznego usunięcia pliku z portalu Telix.pl, Takie usunięte pliki mogą być w dalszym ciągu dostępne w portalu Telix.pl, przy czym nie będą oznaczone, jako pliki pochodzące od określonego użytkownika.
  7. MH. Internet oświadcza, iż nie świadczy użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania plików udostępnionych przez użytkowników w portalu Telix.pl, toteż sugeruje, by pliki mające dla użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez użytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu, niezależnie od umieszczenia ich w Portalu Telix.pl. MH. Internet nie odpowiada za szkody wynikłe z tytułu usunięcia z jakiegokolwiek powodu plików z Portalu Telix.pl (w tym z tytułu awarii, celowego usunięcia przez Administrację Portalu, usunięcia spowodowanego zaprzestaniem prowadzenia Portalu itp.).
  8. Administracja Portalu Telix.pl przewiduje grupowanie plików przez umieszczających pliki Użytkowników, w szczególności grupowanie pozwalające określić charakter danego pliku. Zasadniczym celem grupowania plików jest ułatwienie innym użytkownikom dotarcia do pożądanych treści oraz ochrona użytkowników przed treściami przez nich niepożądanymi (np. treści drastyczne, treści erotyczne lub inne treści przeznaczone dla osób pełnoletnich). Użytkownik zamieszczający pliki w Portalu Telix.pl jest zobowiązany do dokonania klasyfikacji umieszczanych plików przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych przez Portal Telix.pl, przy czym klasyfikacja powinna być dokonywana z dołożeniem należytej staranności, wedle najlepszej wiedzy użytkownika. Administracja Portalu ma prawo do zmiany klasyfikacji danego pliku wedle własnego uznania, przy czym może to zrobić na wniosek innego użytkownika lub z własnej inicjatywy.
 5. Wiadomości Prywatne i Komentarze
  1. Zabrania się wykorzystywania systemu Komentarzy i  Prywatnych Wiadomości do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.
 6. Głosowanie i głosy
  1. Użytkownik może oddawać głosy na zdjęcia i filmy a także brać udział w ankietach publikowanych na Portalu.
  2. W przypadku oddawania głosów na zdjęcia muszą one być oddane w skali od 1 do 10
  3. Administracja Portalu ma prawo usunąć informacje przedstawiające wyniki ostatnio oddanych głosów, bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika który wgrał zdjęcia/filmy.
  4. Administracja Portalu ma prawo zablokowania, bądź też usunięcia Konta Użytkownikowi wobec którego zachodzi podejrzenie o oszukiwanie przy głosowaniu. Administracja Portalu nie ma obowiązku informowania o tym fakcie Użytkownika.
  5. Zabrania się wpływania na średnią ocenę poprzez nagminne wystawianie negatywnych głosów, konsekwencją takiego działania będzie blokada konta.
  6. Administracja Portalu nie ma obowiązku anulowania otrzymanych lub oddanych głosów.
  7. Zabronione jest używanie programów do głosowania
 7. Forum
  1. Użytkownik korzystający z forum powinien przestrzegać wszystkich zasad ogólnych opisanych w punkcie III a w szczególności zasad opisanych w punkcie III podpunkt 2.
 8. Inne usługi i opłaty
  1. Posiadanie własnego Konta i Profilu w Portalu jak i przeglądanie zdjęć, głosowanie oraz komentowanie Profili innych Użytkowników jest bezpłatne.
  2. Wykupienie przez Użytkownika ewnetualnych płatnych usług nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego regulaminu.
  3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularzu kontaktu http://www.telix.pl/kontakt.php
  4. Weryfikacja konta jest darmowa i jest jednoczesną zgodą na wykorzystanie podanego numeru do celów marketingowych, nie częściej niż raz w miesiącu.
 9. Regulamin
  1. Portal Telix.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
  2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między portalem Telix.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.

Nawigacja Smart GPS

NavRoad X5 z kamerą cofania - jeden klik i jedziesz
Gdy ruszamy w drogę własnym samochodem powinniśmy zadbać o to, by do celu dojechać szybko i bez problemu. Co może nam pomóc? Nawigacja z dobrymi mapami. Kierowcy, którzy często opuszczają swój samochód wiedzą, jak ważny jest mocowanie GPSa do uchwytu. Dla nich mam pomysł, który na pewno się spodoba NavRoad X5 - nawigację samochodową, w której zastosowano innowacyjny uchwyt magnetyczny.
Samsung S5570 Galaxy Mini
703
LG GT540 Swift
440
Samsung Ch@t 335
393
SonyEricsson Xperia neo V
393
Samsung GT-S5620 Monte
362
Samsung GT-C3530
281
Samsung GALAXY Y GT-S5360
279
Samsung Star II (S5260)
247
Więcej telefonówNowości

Ankieta
Play po 10-ciu latach - z czym się Wam kojarzy

Nowoczesny
Wiarygodny
Popularny
Mocny
Cena
Reklama
Nigdy o nim nie słyszałam/em
Inne:


WynikiAnkiety

Głosów 597
Ostatnio na forum
Minix NEO Z83-4 - mini komputer z Windows 10 już w Polsce
Zastąpi to pudełko komputer w podróży?...
Smartfony Nokia w Play od 11 maja
No to Play górą ;)...
T-Mobile zablokuje telefon, gdy klient zalega z ratami
No cóż, jak nie spłacasz rat za auto, to też ci go bank zabierze. Tutaj nie ma takich możliwości wię...
T-Mobile zablokuje telefon, gdy klient zalega z ratami
A ktoś ci synku każe kupować Telefon of złodzieja?...
T-Mobile zablokuje telefon, gdy klient zalega z ratami
simlocki to dobra sprawa...blokada simlock wyłącznie na sieć Tmobile, jestem za! Telefon będzie obs...
HP prezentuje nowe drukarki i komputery PC
Trzeba umieć dobrać zamiennik do drukarki, a nie jest to taka prosta sprawa. Ja kupuję zamienniki ac...
Widget latarki na Androida podejrzy co robisz i wykradnie Ci hasła
To jakie uprawnienia miała ta aplikacja? Do obsługi samego Flasha w Android 6.0+ jest oddzielne pozw...
Blom T-Mobile zablokuje telefon, gdy klient zalega z ratami
Kolejni genialni. To zastopuje rynek wtórny, nikt nie będzie kupował używek w obawie, że zostaną zab...
#playtidal - wspieraj polską muzykę! Słuchaj polskiej muzyki!
Ile TIDAL płaci wykonawcy za 1 odtworzenie utworu??? ...
enina Praca - walka o programistów trwa
Ciekawą pracę z branży IT ma Grupa Nordea - pracownicy mają do wyboru dwie ścieżki kariery zawodowej...
Ostatnio wgrane Fotki
mondziak Polskie drogi Polskie drogi Polskie drogi Polskie drogi Polskie drogi

Newsy
Artykuły
Video
Rankingi
Pliki / Download
Redakcja
Archiwum
RSS
Regulamin
Kontakt
Telefony Taryfy
Rozrywka Systemy Rynek Tablety Inne